· 

Do it.

No Guts,

No Glory.

No Courage,

No Story.